Algemene Voorwaarden

versie 150622

1. Definities
Docentplus BV (hierna DP) professionaliseren van docenten voor docenten te Bodegraven.
DP verzorgt trainingen, cursussen en conferenties, waarbij deelname via inschrijving mogelijk is.
Uitgeverijplus BV (hierna UP) educatieve uitgeverij
Wederpartij: degene die DP of UP opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
Offerte: een schriftelijk aanbod van DP bv aan een wederpartij ter zake van het verrichten van werkzaamheden.
Overeenkomst: een schriftelijke bevestiging van de opdracht tussen DP bv en wederpartij tot het verrichten van werkzaamheden in de vorm van een door zowel DP bv als wederpartij ondertekende offerte of contract.
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van DP of UP bv zoals die toepasselijk zijn op de overeenkomst.

2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DP of UP bv en op alle overeenkomsten die DP of UP bv sluit met een wederpartij.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk door DP of UP bv aan de wederpartij zijn bevestigd.
3. Eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de wederpartij zijn in de relatie van DP of UP bv tot de wederpartij niet van toepassing, tenzij DP of UP bv de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

3. Offertes
1. Alle aanbiedingen van DP of UP bv zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De offertes van DP of UP bv zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. DP of UP bv is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen is bevestigd.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, lid 1 komt de overeenkomst tussen DP bv en de wederpartij eerst tot stand op het moment dat DP bv de opdracht schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. DP bv en de wederpartij kunnen overeenkomen dat de in de offerte vastgelegde afspraken en eventuele aanvullingen hierop tevens schriftelijk in een contract worden vastgelegd.

4. Uitvoering overeenkomst
1. DP bv zal, tenzij anders uitdrukkelijk door haar wordt aangegeven, de overeengekomen werkzaamheden door gekwalificeerde personen laten verrichten.
2. DP bv heeft een inspanningsverplichting om te zorgen voor vervanging van door haar ingeschakelde personen, die niet in staat zijn de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.
3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan DP bv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DP bv worden verstrekt.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DP bv zijn verstrekt, heeft DP bv het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
5. Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op de verkoop van boeken en andere zaken door Uitgeverijplus bv (UP) zal UP bv deze aan de wederpartij toezenden. De wederpartij dient eventuele gebreken ten aanzien van de afgeleverde boeken binnen tien werkdagen na ontvangst daarvan bij UP bv te melden, bij gebreke waarvan alle eventuele rechten van de wederpartij komen te vervallen.

5. Aansprakelijkheid
1. DP bv zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar tevredenheid van de wederpartij te verrichten. In geval van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de zijde van DP bv zal DP bv slechts gehouden zijn tot het ter hare keuze – geheel of gedeeltelijk – kosteloos opnieuw verrichten van de overeengekomen prestatie of tot het geheel of gedeeltelijk terugbetalen of crediteren van het voor die prestatie ontvangen of in rekening gebrachte bedrag. DP bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder tevens wordt begrepen kosten voor gederfde mensuren en gederfde inkomsten.
2. Iedere aanspraak van de wederpartij vervalt uiterlijk dertig werkdagen nadat de betreffende prestatie is verricht of zoveel eerder als door de wet is bepaald.
3. Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van DP bv
4. Het in lid 1 bepaalde is evenmin van toepassing in het geval dat de verzekeraar van DP bv gehouden is om in verband met de door de wederpartij geleden schade tot uitkering over te gaan. In dat geval is de aansprakelijkheid van DP bv beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in verband met die schade daadwerkelijk aan of ten behoeve van de wederpartij is uitgekeerd.

6. Financiën
1. De door DP bv opgegeven prijzen voor de trainingen zijn voor scholen inclusief btw. Dp bv is CRKBO gecertificeerd.
2. Alle betalingen aan DP en UP bv geschieden door storting of overschrijving op een door DP en UP bv aan te wijzen bank- of girorekening.
3. De wederpartij is gehouden de door DP bv ingediende facturen te voldoen binnen dertig dagen na ontvangst.
4. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is DP bv gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is gebleven ten aanzien van zijn betalingsverplichting.
5. Schiet de wederpartij tekort in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. DP bv is bevoegd deze kosten te fixeren op 15 procent van het verschuldigde bedrag. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan DP bv toekomende rechten uit de wet of deze algemene voorwaarden. De wederpartij is verplicht alle door DP bv in redelijkheid gemaakte kosten, die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, te vergoeden. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten.
6. Reclames omtrent facturen moeten uiterlijk veertien dagen na factuurdatum schriftelijk bij Dp en UP bv worden ingediend. Na deze periode vervalt iedere aanspraak.
7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van DP en UP bv en de verplichtingen van de wederpartij jegens DP en UP bv onmiddellijk opeisbaar zijn.
8. Dp en UP bv is gerechtigd onvoorziene prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan de wederpartij door te berekenen. Dp bv is verplicht de wederpartij zo spoedig mogelijk omtrent deze prijsverhogingen te informeren. DP bv kan de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen, met dien verstande dat de wederpartij bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, indien zij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

7. Annulering bijeenkomsten
1. De bedenktijd op een individuele inschrijving is 14 dagen.
2. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een activiteit van DP, houdt dit in dat er een deelnameplaats voor u wordt vrijgehouden, er kosten worden gemaakt en dat u zich heeft verplicht de deelnamekosten voor deze activiteit te betalen. Annuleren is derhalve niet mogelijk. Wanneer u verhinderd bent om op de overeengekomen datum aan de activiteit deel te nemen, bestaat de mogelijkheid in overleg een bij de activiteit passende vervanger in uw plaats deel te laten nemen.

8. Intellectueel eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 behouden DP en UP bv zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
2. Alle rechten van intellectueel of industrieel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, software, offertes, analyses, rapporten, publicaties alsmede al het materiaal dat hiermee samenhangt, berusten uitsluitend bij DP en UP bv. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de hiervoor genoemde zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
3. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendommen uit documenten, programmatuur, publicaties of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
4. De wederpartij is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde documenten, programmatuur, apparatuur, publicaties of andere zaken vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van DP en UP bv bevatten. De wederpartij verbindt zich deze zaken geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van DP bv en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de wederpartij die deze zaken niet noodzakelijkerwijs behoeven te gebruiken.
5. In geval van overtreding door de wederpartij van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt de wederpartij ten behoeve van DP en UP bv een onmiddellijk opeisbare boete groot € 5.000 per overtreding, alsmede € 500 voor iedere dag dat de overtreding na schriftelijke kennisgeving van DP en UP bv ter zake voortduurt, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van de door DP bv geleden schade.

9. Vertrouwelijkheid
Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

10. Overdracht van rechten en verplichtingen
De wederpartij mag haar rechten of verplichtingen uit deze overeenkomst of nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DP en UP bv. Aan deze toestemming kan DP en UP bv voorwaarden verbinden. Overdrachten, in strijd met het hierboven bepaalde, zijn nietig.

11. Overmacht
1. DP bv is niet aansprakelijk voor het niet toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden de verplichtingen van DP bv opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is, langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien DP bv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
3. Van overmacht van DP bv is onder meer sprake in geval van stakingen, ziekte van door haar ingeschakeld personeel of ziekte van
door haar ingeschakelde derden, overlijden van partner, kinderen en ouders, gebrek aan materialen, stagnatie bij haar toeleveranciers en niet nakoming van haar verplichtingen door derden.

12. Geheimhouding
Tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, is het de wederpartij slechts toegestaan om de resultaten van de dienstverlening van DP en UP bv en de hierbij verstrekte documentatie aan te wenden voor de uitoefening van haar eigen activiteiten. Het is de wederpartij niet toegestaan om, anders dan ten behoeve van dit eigen gebruik, aan derden inzage in deze resultaten of documentatie te geven of deze geheel of gedeeltelijk aan derden te verstrekken.

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor DP en UP en haar medewerkers.

13. Wijzigingen
1. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet of indien wijzigingen noodzakelijk zijn, wordt ter zake overleg gepleegd tussen DP en UP bv en de wederpartij. Indien partijen overeenstemming bereiken over een aanvulling of wijziging van de overeenkomst, zal een dergelijke aanvulling of wijziging schriftelijk in een door partijen te ondertekenen document worden vastgelegd.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DP en UP bv zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen, evenals van de eventuele financiële en kwalitatieve gevolgen van de aanvulling of wijziging.
3. DP heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, met dien verstande dat de wederpartij die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van haar beroep of bedrijf bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, indien sprake is van een wezenlijke wijziging of aanvulling van de overeenkomst. Indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die voor rekening komen van DP bv, zullen aan de wederpartij geen meerkosten in rekening worden gebracht.

14. Niet nakoming
Indien de wederpartij één van haar verplichtingen jegens DP of UP bv niet nakomt of DP of UP bv vreest dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen en:
• de wederpartij niet in staat is om op een eerste verzoek van DP of UP bv adequate zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen te stellen, of
• er beslag wordt gelegd op zaken van de wederpartij, of
• de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd, of
• in staat van faillissement wordt verklaard, of
• anderszins de vrije beschikking over haar vermogen verliest,
dan heeft DP of UP bv het recht (verdere) uitvoering van alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van DP of UP bv op schadevergoeding.

15. Eigendomsvoorbehoud
Alle door DP of UP bv geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de wederpartij alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door DP of UP bv aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en betreffende de krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten volledig heeft voldaan.

16. Klachten
1. Wederpartijen die niet tevreden zijn over de verrichte werkzaamheden van DP of UP bv kunnen dit schriftelijk of telefonisch melden via M.Drost, Nassaustraat 1, 2411CH Bodegraven of 0172-764293. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd.
2. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.
3. De wederpartij ontvangt binnen twee weken na ontvangst van de klacht bericht met betrekking tot de wijze waarop zijn klacht zal worden afgehandeld.
4. De klacht zal binnen 12 weken worden afgehandeld.
5. De klacht wordt geregistreerd en bewaard gedurende 2 jaar na melding.

17. Geschillen
1. Iedere overeenkomst tussen een wederpartij en DP of UP bv wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Geschillen die mochten ontstaan ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst tussen een opdrachtgever en DP of UP bv, zullen zo mogelijk in onderling overleg tot een oplossing worden gebracht
3. Er is sprake van een geschil indien één der partijen dit schriftelijk aan de wederpartij heeft kenbaar gemaakt.
4. Wederpartij kan tegen een uitspraak op de klacht beroep aantekenen bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke derde, te weten: Mw. drs. W. de Waal, Tjalk 19E, 2411NZ Bodegraven. Hier verder te noemen, de klachtencommissie.
5. Wederpartij stuurt het bezwaarschrift aan de klachtencommissie. Deze stuurt ter bevestiging van ontvangst uiterlijk binnen een week een ontvangstbericht. Het bezwaarschrift bevat: o naam en adres van de indiener; o datum van indiening; o omschrijving de klacht; o motivering van de klacht.
6. De klachtencommissie beslist zo mogelijk binnen vier weken na indiening van het bezwaar. De klachtencommissie kan de termijn tweemaal verlengen, iedere keer met maximaal vier weken.
7. Een wederpartij kan tegen een uitspraak op het bezwaar geen beroep aantekenen. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend.
8. Indien geen oplossing kan worden bereikt, zal een geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, de contactgegevens zijn: Prins Clauslaan 60, 2595AJ Den Haag 088-3622200. De uitspraak is bindend.

Licentie-overeenkomst voor het gebruik van RTTI-online®

Partijen:
I RTTI-online B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2411 CP) Bodegraven-Reeuwijk aan de Willemstraat 57, handelsregister nummer 56376189, hierna te noemen “RTTI”;
II De school, hierna te noemen de “Gebruiker”;

Overwegingen:
A Gebruiker, wenst gebruik te maken van het digitale diagnose-instrument RTTI. Gebruiker zal de toetsscores kunnen invoeren en verwerken in de webapplicatie ‘RTTI-online’ ;
B RTTI wenst onder de navolgende (licentie)voorwaarden een door haar ontwikkelde webapplicatie genaamd RTTI-online ter beschikking te stellen, teneinde Gebruiker in staat te stellen om de relevante data van leerlingen bij te houden en te registeren;
C Gebruiker en RTTI wensten in deze overeenkomst mede de wederzijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vast te leggen, in het kader waarvan Gebruiker verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens en RTTI slechts in opdracht van Gebruiker Persoonsgegevens verwerkt, een en ander overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens;

Partijen zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 Definities
De in deze overeenkomst gebruikte woorden of formuleringen hebben de volgende betekenis:
1.1 Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
1.2 Gebrek: een fout in de webapplicatie RTTI-online die ertoe leidt dat de webapplicatie niet functioneert in overeenstemming met de overeengekomen Specificaties, dan wel het anderszins niet voldoen van de webapplicatie aan de Licentieovereenkomst.
1.3 Incident(en): een gebeurtenis die ertoe leidt dat webappliatie RTTI-online niet functioneert overeenkomstig het bedoelde gebruik.
1.4 Kantoortijden: maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur, met uitzondering van nationale feestdagen.
1.5 Licentieovereenkomst: deze overeenkomst tussen Gebruiker en RTTI op grond waarvan Gebruiker gebruiksrechten voor de webapplicatie RTTI-online verkrijgt.
1.6 Locatie: de fysieke plaats waar de webapplicatie RTTI-online wordt gebruikt.
1.7 Nieuwe Versie: een opvolgende versie van de webapplicatie RTTI-online met in overwegende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet onder een andere naam uitgebracht.
1.8 Ondersteuning: het verlenen van (telefonische) assistentie door helpdeskmedewerkers bij Incidenten, alsmede het adviseren over het gebruik en de functionaliteit van de webapplicatie RTTI-online.
1.9 Privacyreglement: Het door RTTI gehanteerde privacybeleid, omvattende een beschrijving van de werkwijze van RTTI met betrekking tot privacyregelgeving, zoals online gepubliceerd op www.docentplus.nl
1.10 Persoonsgegeven(s): elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
1.11 Update(s): een nieuwe release van de webapplicatie RTTI-online, waarin tot dan toe bekende Gebreken zijn verwijderd en/of een beperkte verbetering of uitbreiding van de bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden.
1.12 Verwerken/verwerking: alle handelingen of reeks handelingen uitgevoerd op Persoonsgegevens, al dan niet door geautomatiseerde middelen, zoals verzamelen, vastleggen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door overdracht, verspreiding of anderszins beschikbaar maken, afstemmen of combineren, blokkeren, wissen of vernietigen.
1.13 Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 2 Ter beschikkingstelling webapplicatie RTTI-online en vergoeding
2.1 RTTI stelt aan Gebruiker ter beschikking de webapplicatie RTTI-online, welke Gebruiker aanvaardt, onder de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst, zodat Gebruiker in staat wordt gesteld opleidingsgegevens van haar werknemers te registeren (hierna: “Dienstverlening”).
2.2 Gebruiker is een jaarlijkse licentie-vergoeding verschuldigd van € 3,50,- excl. BTW, per leerling. De vergoeding kan jaarlijks worden geïndexeerd.
2.3 RTTI zal aan Gebruiker telefonische of digitale ondersteuning leveren bij de toepassing van de Dienstverlening en eventuele problemen die daarin door de medewerkers van Gebruiker worden ondervonden. Dit gebeurt door de telefonische of digitale helpdesk.
2.4 RTTI zal zich inspannen voor de beschikbaarheid van de webapplicatie RTTI-online en zal onderhoudswerkzaamheden zo veel mogelijk buiten Kantooruren plannen.

Artikel 3 Oplossen Incidenten
3.1 RTTI draagt zorg voor een helpdesk die fungeert als integraal aanspreekpunt voor alle Incidenten met betrekking tot het gebruik van de webapplicatie RTTI-online.
3.2 De werkzaamheden in het kader van oplossen van Incidenten zullen zo spoedig mogelijk aanvangen. RTTI is echter niet gehouden een Incident op te lossen indien het Incident een oorzaak kent die buiten haar macht ligt, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt indien de software versie van de webapplicatie RTTI-online niet compatible is met de door de Gebruiker gebruikte software en hardware, storingen bij derden, etc.
3.3 RTTI is niet gehouden kosten te maken die verbonden zijn aan het oplossen van Incidenten die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door Gebruiker en andere aan Gebruiker of derden toe te rekenen omstandigheden.

Artikel 4 Back-up en dataherstel
4.1 RTTI zal zorgdragen voor dagelijkse back-ups van de met de gegevens opgeslagen via de webapplicatie en bewaart deze gedurende een termijn van 2 weken op een zorgvuldige wijze teneinde de vertrouwelijkheid, veiligheid en des noods de beschikbaarheid van de gegevens te waarborgen.
4.2 Indien zich omstandigheden voordoen waarbij webapplicatie RTTI-online en gegevens niet langer beschikbaar zijn tengevolge van fouten of het verloren gaan van de technische infrastructuur zal RTTI zich inspannen zo spoedig mogelijk de Dienstverlening voort te zetten.
4.3 Indien zich omstandigheden hebben voorgedaan in de Dienstverlening, waarbij mogelijk verwerkingen teniet zijn gegaan of onbruikbaar zijn geworden, is RTTI daarvoor niet aansprakelijk en vrijwaart de Gebruiker RTTI voor iedere verdere aansprakelijkheid van derden. RTTI zal zich evenwel inspannen om zo spoedig mogelijk de tenietgegane informatie te herstelen.

Artikel 5 Updates en Nieuwe Versies
5.1 RTTI zal van tijd tot tijd Updates uitbrengen in verband met het onderhoud aan of het optimaliseren van de Webapplicatie. Hiertoe behoeft RTTI geen (schriftelijke) toestemming van Gebruiker.

Artikel 6 Medewerking Gebruiker
6.1 De verplichtingen van RTTI op grond van deze Licentieovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de Dienstverlening, laten onverlet de verplichting van Gebruiker tot het instellen, in stand houden en uitvoeren van adequate procedures en controlemechanismen, rekening houdend met de aard en omvang van de belangen van het gebruik, om schade als gevolg van eventuele onregelmatigheden in de Dienstverlening, te voorkomen of te beperken. Gebruiker zal ervoor zorgdragen dat zijn personeel op adequate wijze gebruikmaakt van de Dienstverlening.

Artikel 7 Intellectuele eigendom
7.1 In het kader van de Licentieovereenkomst worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen door RTTI aan Gebruiker. De intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij RTTI en/of door haar ingeschakelde derden.

Artikel 8 Verwerking Persoonsgegevens
8.1 Partijen gaan voor het wettelijk kader omtrent de privacy uit van de toepasselijkheid op de Dienstverlening van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Partijen stellen vast dat Gebruiker ‘Verantwoordelijke’ is en RTTI ‘bewerker’ is in de zin van de Wbp.
8.2 RTTI verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van Gebruiker overeenkomstig diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. RTTI committeert zich aan haar Privacyreglement.
8.3 RTTI heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
8.4 RTTI zal geen Persoonsgegevens aan een derde verstrekken of ter beschikking stellen tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Gebruiker of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie, op voorwaarde dat RTTI in dat geval Gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van een dergelijk bevel daarvan in kennis stelt om Gebruiker zodoende in staat te stellen daartegen een haar ter beschikking staand rechtsmiddel in te stellen.
8.5 Indien RTTI van oordeel is dat zij op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie zal zij daar niet toe overgaan, dan na overleg met en goedkeuring van Gebruiker. Zij zal Gebruiker zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die Gebruiker redelijkerwijs nodig heeft om de benodigde maatregelen te treffen om te bepalen of verstrekking kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.
8.6 RTTI zal Gebruiker zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van verlies van of onbevoegde toegang tot Persoonsgegevens en Gebruiker alle noodzakelijke informatie en medewerking te verlenen om de Gebruiker in staat te stellen zo spoedig mogelijk de oorzaak en de omvang van het verlies of de onbevoegde toegang vast te stellen.
8.7 RTTI dient Gebruiker in kennis te stellen van alle verzoeken met betrekking tot inzage in de Persoonsgegevens die rechtstreeks van een Betrokkene zijn ontvangen. RTTI geeft aan een dergelijk verzoek alleen gevolg indien Gebruiker RTTI daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.
8.8 RTTI is gerechtigd onder de Dienstverlening tot inschakeling van derde(n) bij de uitvoering van deze Licentieovereenkomst. RTTI garandeert Gebruiker dat zodanige derden zich aan de verplichtingen houden, die voor RTTI voortvloeien uit deze Licentieovereenkomst.
8.9 De Gebruiker stemt in met de verzameling en het gebruik van geanonimiseerde (statische) gegevens door RTTI – die zij o.a. van de Gebruiker ontvangt – en enkel gebruikt voor statische en wetenschappelijke, onderwijskundige doeleinden. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot enig persoon en zijn derhalve geen Persoonsgegevens.

Artikel 9 Beveiligingsmaatregelen
9.1 RTTI neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de gevoelige aard van de Persoonsgegevens die RTTI verwerkt namens en in opdracht van Gebruiker.

Artikel 10 Verplichtingen Gebruiker
10.1 Gebruiker is ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens krachtens deze Licentieovereenkomst de ‘Verantwoordelijke’ zoals omschreven in artikel 1 sub d Wbp.
10.2 Gebruiker gaat ermee akkoord en staat er voor in dat de verwerking van de Persoonsgegevens overeenkomstig deze Licentieovereenkomst in overeenstemming is met de Wbp. Dat betekent eveneens dat de Gebruiker er jegens RTTI voor in staat de Persoonsgegeven in RTTI-online worden verwerkt met toestemming van de betrokkenen c.q. de desbetreffende leerlingen. De Gebruiker vrijwaart RTTI terzake RTTI voor iedere aanspraak waaronder eventuele aanspraken van overheidsinstanties en zal RTTI in ieder geval steeds schadeloosstellen voor die aanspraken.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 RTTI is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit of verband houdend met het niet-nakomen van deze Licentieovereenkomst dan wel handelen in strijd met de Wbp.
11.2 Gebruiker vrijwaart RTTI tegen aanspraken van derden, waaronder Betrokkenen en overheidsinstanties, in verband met het toerekenbaar tekort schieten van Gebruiker, RTTI of door RTTI ingeschakelde derden in de nakoming van de Licentieovereenkomst of overtreding van de Wbp en zal alle daarmee verband houdende en daaruit voortvloeiende kosten (waaronder mede begrepen kosten van juridische bijstand) en schade van RTTI vergoeden.

Artikel 12 Beëindiging
12.1 De Licentieovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan.
12.2 De Licentieovereenkomst kan door RTTI en/of Gebruiker op elk moment, ongeacht de reden, per direct schriftelijk worden opgezegd, zonder dat een der partijen alsdan jegens de ander gehouden is tot vergoeding van enige schade als gevolg van de opzegging. Er bestaat geen recht op restitutie van betaalde vergoedingen, behoudens in geval van een opzegging door RTTI, waarbij restitutie plaatsvindt naar rato van de resterende duur van de Licentieovereenkomst.
12.3 Tenzij andersluidende schriftelijke opdracht van Gebruiker zal RTTI in geval van beëindiging van de Licentieovereenkomst alle aan haar ter beschikking gestelde Persoonsgegevens verwijderen.
12.4 De verzamelde (statische) data zoals bedoeld in artikel 8.9 van deze Overeenkomst, welke geen Persoonsgegevens betreffen, blijven eigendom van RTTI en worden slechts gebruik voor onderwijskundig onderzoek.

Artikel 13 Overdracht rechten en plichten
13.1 Deze Licentieovereenkomst en de rechten en verplichtingen uit deze Licentieovereenkomst kunnen door RTTI, behoudens het in deze Licentieovereenkomst gestelde, niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande de Gebruiker daarover te informeren.

Artikel 14 Deelbaarheid
14.1 Indien één of meer bepalingen van deze Licentieovereenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de Licentieovereenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op deze Licentieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Licentieovereenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag

Privacybeleid RTTI-online®
De Wet bescherming persoonsgegevens heeft tot doel het beschermen van de privacy van natuurlijke personen. In verband daarmee stelt de wet een aantal eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals de naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, burgerlijke staat, sofinummer, bankrekeningnummer, studentnummer. RTTI-online B.V. (verder RO genoemd) verwerkt in opdracht van diverse scholen een aantal persoonsgegevens van onder andere leerlingen en docenten. Volgens Wet bescherming persoonsgegevens zijn de scholen of gebruikers verantwoordelijk voor een correcte wijze van omgaan met deze persoonsgegevens. RO biedt de desbetreffende scholen RTTI-online® aan waarin de scholen op hun beurt gegevens van leerlingen en docenten kunnen registeren en bijhouden. RTTI-Online is een effectief programma voor ondersteuning van leerpocessen, leerling-, vakgroep- en rapportvergaderingen, mentorgesprekken, etc.

Privacy
RO stelt RTTI-online® ter beschikking aan scholen en andere gebruikers. RO verzamelt of registreert zelf geen persoonsgegevens. Iedere school of gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van zijn leerlingen respectievelijk docenten. Alleen de desbetreffende school kan zijn eigen gegevens raadplegen en opvragen binnen een afgeschermde en beveiligde omgeving. Scholen en gebruikers stellen zelfstandig het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens vast. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden de gegevens slechts door RO bewerkt in opdracht van de scholen respectievelijk de gebruikers. Hiertoe sluit RO met de scholen respectievelijk de gebruikers steeds individueel een overeenkomst. Onderdeel van deze overeenkomst is dat RO de statistische data (niet persoonsgegevens) die zij ontvangt van de desbetreffende scholen en/of gebruikers zal gebruiken voor onderwijskundig onderzoek.
Op grond van de Wbp heeft een betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt de navolgende rechten:

Recht op informatie
De betrokkene moet kunnen nagaan wat er met zijn gegevens gebeurt. Daarom zal de school de leerling of docent moeten informeren over het doel van het gebruik van de persoonsgegevens. Deze informatieverstrekking hoeft niet als de betrokkene daarvan al daadwerkelijk op de hoogte is.

Recht op inzage
Een betrokkene heeft het recht om inzage te verzoeken in zijn gegevens en het gebruik daarvan door een organisatie. Een leerling kan zijn desbetreffende school vragen op welke wijze zijn/haar persoonsgegevens worden gebruikt. De school dient op basis van de Wbp binnen vier weken een overzicht van de gegevens aan de betrokkene te verstrekken. Daarnaast heeft de betrokkene ook recht op informatie over het doel van de verwerking(en), de ontvangers van de gegevens en, indien beschikbaar, over de herkomst van de gegevens.

Recht op correctie
Op basis van de inzage in zijn gegevens kan de betrokkene de organisatie verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door de organisatie feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking. De organisatie moet binnen vier weken reageren op het verzoek van de betrokkene.

Recht van verzet
Het recht van verzet houdt in dat een betrokkene het recht heeft bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen bepaalde vormen van gebruik van zijn gegevens. Een betrokkene kan in enkele gevallen verzet aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden. Een school moet dan binnen vier weken beslissen of zij stopt met de verwerking of hiermee doorgaat omdat hij meent een goede reden hiervoor te hebben.
Deze rechten dienen steeds rechtstreeks richting de desbetreffende scholen en/of gebruikers te worden uitgeoefend. RO kan niet als opdrachtnemer van de scholen en/of gebruikers zelfstandig beslissingen nemen over de verwerking van persoonsgegevens.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. RO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.