RTTI

RTTI is de standaard om scherp, transparant en efficiënt de vier cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen.

RTTI: Het in kaart brengen van de vier cognitieve leer-niveaus

R = Reproductievragen
T1 = Trainingsgerichte toepassingsvragen
T2 = Transfergerichte toepassingsvragen
I = Inzicht- & Innovatievragen

Reproductievragen (R): vragen die kunnen worden beantwoord op basis van memorisatie van leerstof die cruciaal en relevant is en in de kennisbasis aanwezig zou moeten zijn.

Trainingsgerichte toepassingsvragen (T1) zijn vragen in een herkenbare situatie die je conform een getrainde procedure kunt oplossen.

Transfergerichte toepassingsvragen (T2) doen een beroep op het toepassen of combineren van de lesstof in een situatie waarin een nieuwe transfer wordt vereist.

Bij  Inzicht- & Innovatievragen (I) moet de leerling/student zelf de context en methode construeren om tot een oplossing te komen.

Na het volgen van de e-learningmodule Toetsbeleid & Kwaliteitszorg, of  indien gewenst onder begeleiding van een gecertificeerde RTTI-trainer (www.cps.nl/rtti), wordt binnen de school de doorlopende leerlijn met RTTI vastgelegd, die gebaseerd is op het uiteindelijk minimaal te behalen einddoel (conform beschrijving in de syllabus), namelijk het eindexamen. Door de leerdoelen binnen de doorlopende leerlijn met RTTI te verbinden en van R t/m I formatief te meten, zie je naast inhoudelijke doelen – welke stof en hoofdstukken behandel je in welk leerjaar, vastgelegd in ondermeer PTA’s en PTO’s  – ook de cognitieve doelen, namelijk op welk niveau wordt de leerstof behandeld. Door met RTTI te werken wordt voorkomen dat de cognitieve sprong voor leerlingen van het ene op het andere leerjaar te groot wordt en er een zogenaamde cijferval ontstaat: het gemiddelde cijfer van een klas daalt met meer dan een halve punt.

Zowel de leerdoelen op SE en CSE als methodegebonden, interne toetsen en externe volgtoetsen kunnen door RTTI te gebruiken binnen de doorlopende leerlijn op elkaar worden afgestemd, waardoor discrepanties in de cijfers kunnen worden voorkomen en leerlingen een optimaal leerarrangement wordt aangeboden.

Door met RTTI te gaan werken worden ook alle tussentijdse leerdoelen op weg naar het examen of de eindtoets concreet, toetsen en (huiswerk)opdrachten als tastbare ijkpunten in het leerproces die een directe transparante diagnose en gerichte feedback opleveren voor zowel docent, leerling als mentor en ouders.

Naast RTTI als standaard voor cognitieve ontwikkeling heeft Docentplus ook de vormingsindicatoren OMZA ontwikkeld (O=Organisatie, M=Meedoen, Z=Zelfvertrouwen en A=Autonomie). Hierdoor wordt vanuit zowel cognitie (RTTI) en gedrag (OMZA) zo snel mogelijk de meest kansrijke interventie tot leren zichtbaar.  Zowel voor de cognitieve diagnose met RTTI als de affectieve diagnose met OMZA biedt Docentplus het digitale diagnose-instrument RTTI-online, waarmee iedere leerling, ouder, docent, schoolleider en bestuurder op eenvoudige wijze continu gericht is op het optimaliseren van het leerproces.

Hoe verhoudt RTTI zich tot andere taxonomieën, zoals (revised) Bloom? Eigenlijk is RTTI een taal over leren en geen taxonomie, want RTTI gaat niet uit van het (overigens achterhaalde hiërarchisch) stapelende denken over leren. Sommige leerlingen/studenten halen bijvoorbeeld wel punten op een T2- of I-vraag en niet of nauwelijks op een R-vraag. Een belangrijk taxonomisch verschil met de 19 vaardigheden (verdeeld over 6 categorieën) van revised Bloom is dat de zeven vaardigheden van de hoofdcategorie Begrijpen van Bloom zijn ondergebracht in T1, T2 en I en dus niet meer apart te worden gespecificeerd. Bij Bloom zorgt de spreiding van die zeven vaardigheden voor een te grote bandbreedte, zoals Bloom in zijn originele werk ook al aangaf. Een ander verschil is dat de RTTI-categorie Inzicht & Innovatie bij Bloom is uitgesplitst in acht vaardigheden van Analyseren, Evalueren en Creëren. Aangezien deze acht vaardigheden in de praktijk relatief weinig voorkomen (zelfs in de eindexamens en in het hoger onderwijs is dit het geval) zijn deze bij RTTI omwille van efficiency ondergebracht onder I (Inzicht en Innovatie). Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. Zo vertonen T1 en T2 uit RTTI grote gelijkenis met de beide vaardigheden uit de hoofdcategorie Toepassen van Bloom: uitvoeren van een procedure bij een routinematige taak / in een bekende context (categorie 3.1) versus uitvoeren in een nieuwe taaksituatie / in een onbekende context (categorie 3.2). Dit type vraag (Toepassen) komt echter zo veel voor, dat een specificatie in T1 en T2 hierin juist wel efficiënt is en Bloom juist niet specifiek genoeg om in de praktijk een evenwichtige toets met een valide begripsvaliditeit te realiseren en leerlingen te kunnen ondersteunen in hun verdere ontwikkeling. Bovendien kun je met RTTI vanuit formatieve evaluatie wel echt ontwikkelingsgerichte feedback geven aan zowel docenten als leerlingen. Bijvoorbeeld vanuit de automatisch verrijkte terugrapportage van RTTI-online.

R: Remember – Recognizing; Remember – Recalling

T1: Understand – Exemplifying; Understand – Classifying; Apply – Executing

T2: Understand – Interpreting;  Understand – Comparing; Understand – Explaining; Apply –  Implementing

I: Understand – Summarizing; Understand – Inferring; Analyze – Differentiating; Analyze – Organizing; Analyze – Attributing; Evaluate – Checking; Evaluate – Critiquing; Create – Generating; Create – Planning; Create – Producing

 

Docentplus is de grondlegger en ontwikkelaar van het RTTI-systeem. Zij onderscheidt zich van anderen door een unieke aanpak en denkwijze over schoolorganisaties en een holistische benadering, die baanbrekende, meetbare resultaten oplevert. Er zijn boeken en materialen beschikbaar, waarin bruikbare formats, leerstrategieën en werkvormen ingedeeld op RTTI zijn opgenomen om direct mee aan de slag te gaan.

RTTI en OMZA zijn opgenomen in het onderwijsbegrippenkader.

RTTI en OMZA

 

 

IPON 2020
RTTI & OMZA posters
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.Sluit ook aan op RTTI-online!
RTTI-online-logo
  • webbased toetsanalyse
  • gedifferentieerde cijfers
  • directe feedback bij onvoldoende leerrendement
  • individuele ontwikkeling en diagnose en acties per leerling
  • eenvoudige invoer door docent, leerling, of direct vanuit digitale toets
  • effectiever vergaderen
  • aantoonbaar opbrengstgericht werken

Klik hier voor meer informatie.

RTTIOnline - feedback op maat