Masterclass RTTI

Het doel van deze leergang is het planmatig werken aan continue kwaliteitsverbetering van je onderwijs, waarbij de leerling en het leerproces centraal staan. Een traject voor de verbetering van de kwaliteit van toetsing (PTA/PTO) op jouw school. Verder het praktisch ondersteunen van collega’s en schoolleiding bij het inzetten van verbeteracties vanuit formatieve evaluatie.

Illustratie Masterclass RTTIDe Masterclass beslaat vier e-learning modules en één live-bijeenkomst. De Masterclass start via e-learning.
Allereerst een nulmeting om te bepalen hoe de school, het team, de vakgroep en het mentoraat ervoor staan en het tegen het licht houden van het toetsbeleid. Hierin wordt ook de samenhang meegenomen tussen het toetsprogramma (PTO/PTA), het Programma van Toetsing en Doorstroom (PTD) en het lesarrangement. Verder ook aandacht voor individuele ontwikkelvragen en gewenste analyses door bijvoorbeeld de opzet van een praktisch klein onderwijskundig onderzoek bijvoorbeeld rondom de opbrengst van formatieve evaluatie in de school, of het schrijven van een visie op toetsen, of het ontwikkelen van toetsbeleid.
Vervolgens staat construeren, vaststellen, afnemen en beoordeling van kwalitatief goede PTO- en PTA-toetsen centraal met alle expertise rondom normering, waardering, diagnoses, leerstrategieën en acties op maat voor de leerling en docent. Tevens krijg je handvatten voor de cultuuromslag van selectie-/en cijfergericht naar ontwikkelingsgericht werken om het leerpotentieel van iedere leerling optimaal te benutten.

Daarna analyseer je via e-learning het examen/de eindtoets voor jouw vak(ken), je leert toetsmatrijzen maken en de doorlopende leerlijn borgen.
De daarop volgende e-learning gaat over allerlei praktische vormen van differentiatie, van leerversterkende werkvormen tot motivatie, leer- en doceeraanpakken, leerdoelgestuurd werken en onderwijs op maat.

De e-learningmodules volg je in eigen tijd en op eigen locatie.

Na afronding van de bovengenoemde onderdelen is er tijdens de laatste live-bijeenkomst aandacht voor het cyclisch werken in de school en duurzame implementatie van de verschillende instrumenten en het onderwijskundige onderzoek.

Dit Masterclassprogramma kun je volgen vanuit verschillende perspectieven:

1. Je volgt het programma puur voor jezelf als docent, voor je eigen ontwikkeling en verdere professionele groei.

2. Je kunt het programma ook volgen om collega’s in de vakgroep, het team of de directie verder te ondersteunen vanuit de opgedane expertise.

3. Je volgt het programma vanuit de verantwoordelijkheid als RTTI-/jaarlaagcoördinator om op alle niveaus (leerling, docent, team, vakgroep) te kunnen zien welke processen doorlopen worden, zodat je deze processen ook optimaal kunt aansturen, faciliteren en implementeren.

4. Je volgt het programma als (beoogd) lid van de examencommissie.

Start
(1 dagdeel)
 • Introductie en nulmeting in de school.
Zelfstandig via e-learning
Toetsexpert
(4 dagdelen)
 • Formatieve evaluatie
 • Toetskwaliteit
 • RTTI & OMZA
 • Toetsanalyse
 • Formatieve evaluatie met RTTI-online
 • Diagnose, leerstrategieën en acties voor de leerling
 • Leerlingbespreking m.b.v. RTTI/OMZA-rapportage
Zelfstandig via e-learning
Doorlopende leerlijn
(2 dagdelen)
 • Optimale doorlopende leerlijn & PTD
 • De vakgroep als datateam en effectieve rapportvergaderingen
Zelfstandig via e-learning
RTTI in de les
(2 dagdelen)
 • Praktisch differentiëren met RTTI
 • Werkvormen, docentrollen, leeraanpakken, flexibele leerlijnen, leerdoelgestuurd werken, etc.
 • RTTI-routing
 • Onderwijs op maat
Zelfstandig via e-learning
Implementatie
(1 dagdeel)
 • Ontwikkelingsgericht werken en onderwijskundige aansturing van de vakgroep/team
 • Koppeling met onderzoekskader van de inspectie
 • Implementatie, scholing & planning
1 dagdeel in Bodegraven, datum nader af te stemmen
De Masterclass kun je geheel flexibel doorlopen door zelfstandig op eigen locatie en zelfgekozen data de e-learningmodules te volgen en de daarin aangegeven opdrachten en het praktische onderwijskundige onderzoek uit te voeren. De laatste bijeenkomst is live in Bodegraven op een nader af te stemmen dagdeel. Deze is verplicht indien je ook een certificering wenst.

De collega’s die de Masterclass RTTI hebben gevolgd, kunnen de rest van het docententeam ondersteunen voor verdere professionalisering a.d.h.v. de e-learning Toetsexpert formatief evalueren met RTTI & OMZA.

De kosten voor de Masterclass bedragen €1175,- per deelnemer (minimaal 12 deelnemers bij een schooleigen traject) en vindt plaats op onze trainingslocatie in Bodegraven. Stem voor een schooleigen traject data af met Petra via p.verra@docentplus.nl of bel 06-18584276.

Online inschrijven