Quick Scan

ZG = Zeer goed, V = Basisniveau, ! = Deels in orde, X = Niet in orde, NVT = Niet van toepassing

1. Is er een schoolbreed gedragen visie op onderwijs en de plaats van toetsing en examinering daarin?

ZGV!XNVT

2. Is de determinatie (voor jouw vak/afdeling) aan het eind van de brugklas/dakpanklas adequaat?

ZGV!XNVT

3. Is er (voor jouw vak/afdeling) een doeltreffende doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw?

ZGV!XNVT

4. Sluit de doorlopende leerlijn (voor jouw vak/afdeling) bij ‘diagonale bevordering’ aan, bijvoorbeeld van 2 vmbo-B naar 3 vmbo-K, van 2 mavo naar 3 havo, etc.?

ZGV!XNVT

5. Zijn de bovenbouwdocenten voor jouw vak/afdeling tevreden over het leeraanbod in de onderbouw?

ZGV!XNVT

6. Zijn de onderbouwdocenten voor jouw vak/afdeling tevreden over het leeraanbod in de bovenbouw?

ZGV!XNVT

7. Is er in de leerlingbesprekingen voldoende aandacht voor interventies gezien het leerpotentieel van de leerling?

ZGV!XNVT

8. Is er voor jouw vak/afdeling voldoende zicht op welke cognitieve niveaus de leerlingen vastlopen?

ZGV!XNVT

9. Wordt deskundigheid m.b.t. toetsen voldoende gedeeld?

ZGV!XNVT

10. Kun je voor jouw vak/afdeling garant staan voor de kwaliteit van de toetsen van de docenten?

ZGV!XNVT

11. Komen SE- en CS(P)E-cijfers voor jouw vak/afdeling overeen?

ZGV!XNVT

12. Zijn er bepaalde jaarlagen voor jouw vak/afdeling waarin opvallend lage cijfers worden gehaald?

ZGV!XNVT

13. Is er collectieve ambitie om het (leer)potentieel van iedere leerling optimaal te benutten?

ZGV!XNVT

14. Is er voldoende kwaliteitsborging van de toetsen voor jouw vak/afdeling (o.a. validiteit/betrouwbaarheid/transparantie)?

ZGV!XNVT

15. Werken docenten voor jouw vak/afdeling samen bij het opstellen van toetsen en schoolexamens?

ZGV!XNVT

16. Zijn er voor jouw vak/afdeling gemeenschappelijke toetsen/opdrachten?

ZGV!XNVT

17. Worden de beoordelingscriteria van de toetsen en schoolexamens in overleg met (vak)collega’s vastgesteld?

ZGV!XNVT

18. Wordt de becijfering en beoordeling door jou (of de docenten uit jouw afdeling) transparant verantwoord?

ZGV!XNVT

19. Heeft de vakgroep de doorlopende leerlijn inhoudelijk afgestemd en de eindtermen (domeinen/subdomeinen) geborgd?

ZGV!XNVT

20. Heeft de vakgroep de doorlopende leerlijn qua moeilijkheidsgraad/cognitieve niveau afgestemd en vastgelegd in een Toetsmatrijs/PTD (Programma van Toetsing en Doorstroom)?

ZGV!XNVT

21. Evalueert de vakgroep periodiek de afgenomen toetsen en (school)examens op vorm, inhoud, moeilijkheidsgraad en normering?

ZGV!XNVT

22. Worden ook leerlingen betrokken bij de evaluatie van toetsen en schoolexamens?

ZGV!XNVT

23. Neemt de vakgroep naar aanleiding van de evaluatie verantwoordelijkheid voor het maken van afspraken over eventuele aanpassingen van toetsen en schoolexamens?

ZGV!XNVT

24. Neemt de vakgroep verantwoordelijkheid om didactische processen aan te passen n.a.v. toetsresultaten?

ZGV!XNVT

25. Wordt (voor jouw vak/afdeling) de vakinhoudelijke deskundigheid/expertise onderling gedeeld?

ZGV!XNVT

26. Wordt er (voor jouw vak/afdeling) structureel gerichte feedback op het leerproces van de leerlingen gegeven?

ZGV!XNVT

27. Delen alle docenten hun expertise over leerprocessen met de andere docenten in het team?

ZGV!XNVT

28. Wordt er na een beoordeling en in geval van achterblijvende studieresultaten van een leerling altijd een diagnose met concrete verbetermogelijkheden gesteld?

ZGV!XNVT

29. Voelen de leerlingen zich voldoende betrokken en verantwoordelijk voor hun eigen leerproces?

ZGV!XNVT

30. Zijn ouders/verzorgers voldoende betrokken bij het leerproces van hun kind?

ZGV!XNVT

31. Heeft de mentor periodiek een breed overzicht van het leerproces van de leerling?

ZGV!XNVT

Overige informatie