Quick Scan

ZG = Zeer goed, V = Basisniveau, ! = Deels in orde, X = Niet in orde, NVT = Niet van toepassing

1. Is er een schoolbreed gedragen visie op onderwijs en de plaats van toetsing en examinering daarin?

2. Is de determinatie (voor jouw vak/afdeling) aan het eind van de brugklas/dakpanklas adequaat?

3. Is er (voor jouw vak/afdeling) een doeltreffende doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw?

4. Sluit de doorlopende leerlijn (voor jouw vak/afdeling) bij ‘diagonale bevordering’ aan, bijvoorbeeld van 2 vmbo-B naar 3 vmbo-K, van 2 mavo naar 3 havo, etc.?

5. Zijn de bovenbouwdocenten voor jouw vak/afdeling tevreden over het leeraanbod in de onderbouw?

6. Zijn de onderbouwdocenten voor jouw vak/afdeling tevreden over het leeraanbod in de bovenbouw?

7. Is er in de leerlingbesprekingen voldoende aandacht voor interventies gezien het leerpotentieel van de leerling?

8. Is er voor jouw vak/afdeling voldoende zicht op welke cognitieve niveaus de leerlingen vastlopen?

9. Wordt deskundigheid m.b.t. toetsen voldoende gedeeld?

10. Kun je voor jouw vak/afdeling garant staan voor de kwaliteit van de toetsen van de docenten?

11. Komen SE- en CS(P)E-cijfers voor jouw vak/afdeling overeen?

12. Zijn er bepaalde jaarlagen voor jouw vak/afdeling waarin opvallend lage cijfers worden gehaald?

13. Is er collectieve ambitie om het (leer)potentieel van iedere leerling optimaal te benutten?

14. Is er voldoende kwaliteitsborging van de toetsen voor jouw vak/afdeling (o.a. validiteit/betrouwbaarheid/transparantie)?

15. Werken docenten voor jouw vak/afdeling samen bij het opstellen van toetsen en schoolexamens?

16. Zijn er voor jouw vak/afdeling gemeenschappelijke toetsen/opdrachten?

17. Worden de beoordelingscriteria van de toetsen en schoolexamens in overleg met (vak)collega’s vastgesteld?

18. Wordt de becijfering en beoordeling door jou (of de docenten uit jouw afdeling) transparant verantwoord?

19. Heeft de vakgroep de doorlopende leerlijn inhoudelijk afgestemd en de eindtermen (domeinen/subdomeinen) geborgd?

20. Heeft de vakgroep de doorlopende leerlijn qua moeilijkheidsgraad/cognitieve niveau afgestemd en vastgelegd in een Toetsmatrijs/PTD (Programma van Toetsing en Doorstroom)?

21. Evalueert de vakgroep periodiek de afgenomen toetsen en (school)examens op vorm, inhoud, moeilijkheidsgraad en normering?

22. Worden ook leerlingen betrokken bij de evaluatie van toetsen en schoolexamens?

23. Neemt de vakgroep naar aanleiding van de evaluatie verantwoordelijkheid voor het maken van afspraken over eventuele aanpassingen van toetsen en schoolexamens?

24. Neemt de vakgroep verantwoordelijkheid om didactische processen aan te passen n.a.v. toetsresultaten?

25. Wordt (voor jouw vak/afdeling) de vakinhoudelijke deskundigheid/expertise onderling gedeeld?

26. Wordt er (voor jouw vak/afdeling) structureel gerichte feedback op het leerproces van de leerlingen gegeven?

27. Delen alle docenten hun expertise over leerprocessen met de andere docenten in het team?

28. Wordt er na een beoordeling en in geval van achterblijvende studieresultaten van een leerling altijd een diagnose met concrete verbetermogelijkheden gesteld?

29. Voelen de leerlingen zich voldoende betrokken en verantwoordelijk voor hun eigen leerproces?

30. Zijn ouders/verzorgers voldoende betrokken bij het leerproces van hun kind?

31. Heeft de mentor periodiek een breed overzicht van het leerproces van de leerling?